چگونه و چرا باید زبان انگلیسی بخوانیم

شما شغلتان چیست؟در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟چه سنی دارید؟قصد مهاجرت دارید؟زندگی مرفه و شادتر می خواهید؟در آمد بالا چطور؟ آیا می دانید که با یادگیری زبان انگلیسی در آمدتان چند برابر خواهد شد؟آیا می دانید که با یادگیری زبان انگلیسی چه شغل مناسب تری با چه جایگاهی را می توانید کسب نمایید؟آیا می اطلاعت بیشتر دربارهچگونه و چرا باید زبان انگلیسی بخوانیم[…]

apple

نگاهی به درخت ســـیب بیندازید

نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟» اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می دهد. به ما می گوید: «اکثر دانه ها هرگز رشد اطلاعت بیشتر دربارهنگاهی به درخت ســـیب بیندازید[…]