با یا بدون زیر‌نویس

برای خیلی‌ها سوال است که آیا فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی را باید با زیر‌نویس نگاه کنند یا بدون توجه به زیر‌نویس. خوب‌است بدانیم که زیر‌نویس فیلم‌های انگلیسی هیچ‌وقت به منظور آموزش زبان انگلیسی تهیه نمی‌شوند و قصد اصلی از تهیه آن‌ها کمک به افراد ناشنوا برای درک فیلم و سریال است.

Movie-Script