سوالات متداول – تفاوت دو کلمه Home و House

فرق بین home و house در چیست؟

 

به هر نوع ساختمانی به طور عمومی
house
می گویند
و به هر نوع ساختمانی که در آن زندگی می کنند
home
می گویند
مثال

After the party we went home to our apartment.

در کل
house

بیشتر مربوط به جنبه مادی و فیزیکی بنا و ساختمان می شود و
home
بیشتر مربوط به جنبه معنوی و غیر فیزیکی ساختمان می شود
home
جایی است که شما به آن تعلق دارید و در آن احساس آسایش می کنید و چیزی بیشتر از
house
هست. مثال:

 

 

cottage

Our new house is beginning to look more like a real home.