عکس نوشته: برای مبارزه با این مرد با سرعت پایین برانید.

    ?برای مبارزه با این مرد با سرعت پایین برانید. (با هدف مصرف کمتر سوخت و کاهش واردات نفت کشور) (بیلبوردی که سال 1980 در مناطق مختلفی از آمريكا نصب شده بود)‼️ @Salamzaban www.Salamzaban.com