روش های مختلف زبان آموزی

روش های مختلف زبان آموزی را می توان بر اساس پنج بعد اساسی مورد بررسی قرار داد: 1. شیوه بیان: گفتار-خواندن 2. معنی: شی واقعی/موقعیت-ترجمه 3. دستور زبان: استقرایی-توضیحی 4.روانشناسی: ذهن گرا-رفتارگرا 5. زبانشناسی: ذهن گرا- ساختارگرا   روش دستور -ترجمه تنها روشی است که از سواد آموزی زبان آموزان بهره می گیرد. درآمدی بر اطلاعت بیشتر دربارهروش های مختلف زبان آموزی[…]

معلم زبان بودن اونم توی موسسه معایب زیادی داره!

معلم زبان بودن اونم توی موسسه معایب زیادی داره! اگه نخوایم بگیم همه اش عیبه البته!??? یکی از مهمترین عیبهاش اینه که همه انتظار دارن تو دانای کل باشی? هیچ کس حتی انشتین هم تو رشته اش عقل کل نبوده به خدا? اما نمی دونم چرا همه از معلم زبان انتظار دارن نه فقط زبان اطلاعت بیشتر دربارهمعلم زبان بودن اونم توی موسسه معایب زیادی داره![…]

Twelve Methods for Improving Your Spoken English without a Speaking Partner

Think in English. Try to use English when you’re thinking about your day, or when you’re trying to decide what food to order. Even try to use OPD to look up words. That way you never have to use your native language and translate words. You’ll notice that when you think in English, it’s easier اطلاعت بیشتر دربارهTwelve Methods for Improving Your Spoken English without a Speaking Partner[…]