مقولات اسم در زبان انگلیسی

bee-flower-yellow-honey

تمایزات جوهری  (به ذات کلمه مربوط است)

  1. شمارش پذیر: (countable) طبقه ایی از یک یک افراد و اشیا که هر یک از آنها مستقل و جدا از دیگری در نظر گرفته می شوند. مثل book
  2. شمارش ناپذیر:  (uncountable) توده ایی جدانشدنی و غیرقابل شمارش. مثل water
  3. خاص: ( proper) اسمی که فقط به یک چیز واحد اشاره می کند. مثل Chicago
  4. غیرخاص: (non-proper) به طبقه ایی اشاره می کند که بیش از یک عضو دارد. مثل city

تمایزات عرضی (تابع وضعیت کلمه در جمله است)

  1. اسم جنس: (generic) وقتی اسمی به صورت جنس بکار می رود، همه اعضای طبقه ایی که به آن دلالت می کند مشمول حکمی قرار می گیرند که جمله به آنها نسبت داده.
  2. اسم غیر جنس: (non-generic) وقتی اسم به صورت غیر جنس بکار می رود، یک یا چند عضو آن مشمول حکم جمله قرار می گیرند نه همه آنها.
  3. شناخته: (definite) اسم برای مخاطب آشنا و معرفه است.
  4. ناشناخته: (indefinite) اسم برای مخاطب آشنا نیست (نکره).
  5. مفرد: ( singular) تنها یک عضو مورد نظر است.
  6. جمع: (plural) بیش از یک عضو مورد نظر است.

articles-nouns-chart-graph

پیرامون زبان و زبانشناسی، محمدرضا باطنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *