پرش به محتوا

روزمرگی

بال مرغ- خطرناک!

  • از

 

 

Chicken Wings – Its Dangerous

Avoid eating chicken wings frequently – ladies, especially; a true story…!

A friend of mine recently had a growth in her womb and she underwent an operation to remove it. The cyst removed was filled with a dark colored blood. She thought that she would be recovered after the surgery but! she was terribly wrong.

 Chicken Wings

Joke: You Saved My Life

  • از

 

A very beautiful woman was walking on the roof
of a building and she fell down.

افتادن
On her way falling down, an American man caught her.
She said: ‘Oh thank you, you saved my life; I’ll do ANYTHING for you…’
The man said: ‘Okay then, kiss me.’
She said: ‘You PIG!! NEVER!!’
So he said:’FINE!’ and he dropped her down….

low-light-photography-of-street-cars

هر وقت در ترافیک گیر می افتم

  • از

After Sept. 11th one company invited the remaining members of other companies who had been decimated by the attack on the Twin Towers to share ! their available office space

بعد از حادثه یازدهم سپتامبر که منجر به فروریختن برج های دو قلوی معروف آمریکا شد یک شرکت از بازماندگان شرکت های دیگری که افرادش از این حادثه جان سالم به در برده بودند خواست تا از فضای در دسترس شرکت آنها استفاده کنند

شاید فردا دیر باشد

  • از

 

روزی معلمی از دانش آموزانش خواست که اسامی همکلاسی هایشان را بر روی دو ورق کاغذ بنویسند و پس از نوشتن هر اسم یک خط فاصله قرار دهند .

سپس از آنها خواست که درباره قشنگترین چیزی که میتوانند در مورد هرکدام از همکلاسی هایشان بگویند ، فکر کنند و در آن خط های خالی بنویسند .

بقیه وقت کلاس با انجام این تکلیف درسی گذشت و هرکدام از دانش آموزان پس از اتمام ،برگه های خود را به معلم تحویل داده ، کلاس را ترک کردند .