پرش به محتوا

خوب است بدانیم که

  • از

خوب است بدانیم که:
Do
در بعضی جملات به منظور تاکید همراه فعل آورده می شود

مثل موارد زیر:

Do be careful.
You do look nice in that hat.
I do think she’s behaved badly.
‘You should have warned me.’ ‘But I did warn you.’
He owns, or did own (=emphasizing past tense) , a yacht.

در مواردی که به زمان گذشته مربوط می شود
فعل اصلی به زمان حال بیان می شود و
Do
به
Did
تغییر می کند

I did eat lunch 2 hours ago.
I did go there last year.